Tu Nombre en Chino

 
 Tu Nombre en Chino

Tu nombre en chino

Los nombres estn en chino simplificado.
 
Nombre Hanzi Pinyin
Abdn 阿夫东 [ā fū dōng]
Abel 阿维尔 [ā wi ěr]
Abelardo 阿维拉多 [ā wi lā duō]
Abella 阿维利亚 [ā wi l y]
Abian 阿维安 [ā wi ān]
Abraham 阿夫拉姆 [ā fū lā mǔ]
Abraham 阿福拉安 [ā f lā ān]
Abril 阿夫里尔 [ā fū lǐ ěr]
Absaln 阿夫萨隆 [ā fū s lng]
Acedo 阿塞多 [ā si duō]
Acero 阿塞罗 [ā si lu]
Acevedo 阿塞维多 [ā si wi duō]
Acher 阿切尔 [ā qiē ěr]
Acosta 阿科斯达 [ā kē sī d]
Adaberto 阿达尔维托 [ā d ěr wi tuō]
Adame 阿达梅 [ā d mi]
Adams 亚当斯 [y dāng sī]
Adn 阿丹 [ā dān]
Adela 阿德拉 [ā d lā]
Adelaida 阿德莱达 [ā d li d]
Adelardo 阿德拉多 [ā d lā duō]
Adelina 阿德利娜 [ā d l n]
Adolf 阿道夫 [ā do fū]
Adolfo 阿道夫 [ā do fū]
Adolfo 阿道弗 [ā do f]
Adrian 阿德里安 [ā d lǐ ān]
Adran 阿德里安 [ā d lǐ ān]
Adriana 阿德里亚娜 [ā d lǐ y n]
Adrana 阿德里亚娜 [ā d lǐ y n]
Adrano 阿德里亚诺 [ā d lǐ y nu]
frica 阿非利加 [ā fēi l jiā]
Agapito 阿加皮托 [ā jiā p tuō]
Agata 阿加塔 [ā jiā tǎ]
Agatn 阿加顿 [ā jiā dn]
Agripina 阿格利皮娜 [ā g l p n]
Agripina 阿格里皮娜 [ā g lǐ p n]
Agueda 阿格达 [ā g d]
Agero 阿圭罗 [ā guī lu]
Aguilar 阿吉拉尔 [ā j lā ěr]
Aguilera 阿吉莱拉 [ā j li lā]
Aguirre 阿吉雷 [ā j li]
Agullo 阿古略 [ā gǔ l]
Agustin 阿古斯丁 [ā gǔ sī dīng]
Agustn 阿古斯丁 [ā gǔ sī dīng]
Agustina 阿古斯蒂娜 [ā gǔ sī d n]
Aida 艾达 [i d]
Ainoa 艾诺娅 [i nu y]
Airam 艾兰 [i ln]
Aitana 艾塔纳 [i tǎ n]
Aitor 艾托尔 [i tuō ěr]
Alamo 阿拉莫 [ā lā m]
Alamos 阿拉莫斯 [ā lā m sī]
Alano 阿拉诺 [ā lā nu]
Alarcn 阿拉尔孔 [ā lā ěr kǒng]
Alarico 阿拉理科 [ā lā lǐ kē]
Alba 阿尔瓦 [ā ěr wǎ]
Albert 艾伯特 [i b t]
Alberta 阿尔维塔 [ā ěr wi tǎ]
Alberti 阿尔维蒂 [ā ěr wi d]
Alberto 阿尔维托 [ā ěr wi tuō]
Alberto 阿尔韦托 [ā ěr wi tuō]
Alcal 阿尔卡拉 [ā ěr kǎ lā]
Alceo 阿尔塞奥 [ā ěr si o]
Alcides 阿尔西德斯 [ā ěr xī d sī]
Aldana 阿尔达纳 [ā ěr d n]
Aldemar 阿尔德马尔 [ā ěr d mǎ ěr]
Aldo 阿尔多 [ā ěr duō]
Alegra 阿莱格里亚 [ā li g lǐ y]
Alejandra 亚丽杭德拉 [y l hng d lā]
Alejandro 亚历杭德罗 [y l hng d lu]
Alejo 阿莱霍 [ā li hu]
Alemn 阿莱曼 [ā li mn]
Alex 亚利克斯 [y l k sī]
Alexis 阿里克西斯 [ā lǐ k xī sī]
Alfonso 阿方索 [ā fāng suǒ]
Alfredo 阿尔弗雷多 [ā ěr f li duō]
Alfredo 阿尔弗雷德 [ā ěr f li d]
Alicia 阿丽西亚 [ā l xī y]
Alicia 阿莉西亚 [ā l xī y]
Alida 阿里达 [ā lǐ d]
Alipio 阿利皮奥 [ā l p o]
Alirio 阿利里奥 [ā l lǐ o]
Allen 阿伦 [ā ln]
Allende 阿连德 [ā lin d]
Alma 阿尔马 [ā ěr mǎ]
Almada 阿尔马达 [ā ěr mǎ d]
Almeyda 阿尔梅达 [ā ěr mi d]
Almudena 阿拉木德娜 [ā lā m d n]
Alonso 阿隆索 [ā lng suǒ]
Altamirano 阿尔塔米拉诺 [ā ěr tǎ mǐ lā nu]
Aluino 阿卢伊诺 [ā l yī nu]
Alvarado 阿尔瓦拉多 [ā ěr wǎ lā duō]
lvarez 阿尔瓦雷斯 [ā ěr wǎ li sī]
Alvaro 阿尔瓦罗 [ā ěr wǎ lu]
lvaro 阿尔瓦罗 [ā ěr wǎ lu]
Alves 阿尔维斯 [ā ěr wi sī]
Amadeo 阿马德奥 [ā mǎ d o]
Amado 阿马多 [ā mǎ duō]
Amador 阿马多尔 [ā mǎ duō ěr]
Amalia 阿马丽亚 [ā mǎ l y]
Amalia 阿马莉亚 [ā mǎ l y]
Amancio 阿曼西奥 [ā mn xī o]
Amanda 阿曼达 [ā mn d]
Amara 阿玛拉 [ā mǎ lā]
Amaranta 阿马兰塔 [ā mǎ ln tǎ]
Amata 阿马塔 [ā mǎ tǎ]
Amaya 阿马亚 [ā mǎ y]
Ambar 安吧尔 [ān ba ěr]
Ambrosio 安布罗西奥 [ān b lu xī o]
Amelia 阿梅利亚 [ā mi l y]
Amelia 阿梅莉亚 [ā mi l y]
Amrico 阿梅里科 [ā mi lǐ kē]
Amilcar 阿米尔卡 [ā mǐ ěr kǎ]
Amparo 安吧罗 [ān ba lu]
Amparo 安帕罗 [ān p lu]
Ana 安娜 [ān n]
Anabel 安娜佩尔 [ān n pi ěr]
Anacreonte 安纳克雷翁特 [ān n k li wēng t]
Analia 阿纳莉亚 [ā n l y]
Anastasio 安纳斯塔西奥 [ān n sī tǎ xī o]
Anderson 安德森 [ān d sēn]
Andrade 安德拉德 [ān d lā d]
Andr 安德烈 [ān d li]
Andrea 安德烈娅 [ān d li y]
Andrei 安德雷 [ān d li]
Andres 安德烈斯 [ān d li sī]
Andrs 安德烈斯 [ān d li sī]
Angel 安赫尔 [ān h ěr]
ngel 安赫尔 [ān h ěr]
Angela 安杰拉 [ān ji lā]
ngela 安赫拉 [ān h lā]
Angeles 安赫莱斯 [ān h li sī]
Angelica 安赫利卡 [ān h l kǎ]
Angelo 安赫洛 [ān h lu]
Angie 安挤 [ān jǐ]
Ani 阿尼 [ā n]
Anibal 阿尼瓦尔 [ā n wǎ ěr]
Anbal 阿尼瓦尔 [ā n wǎ ěr]
Aniceto 阿尼塞托 [ā n si tuō]
Anita 阿尼塔 [ā n tǎ]
Anselmo 安塞尔莫 [ān si ěr m]
Anthony 安东尼 [ān dōng n]
Antgono 安蒂戈诺 [ān d gē nu]
Antonela 安东内拉 [ān dōng ni lā]
Antonia 安东尼亚 [ān dōng n y]
Antonia 安东尼娅 [ān dōng n y]
Antonio 安东尼噢 [ān dōng n ō]
Antonio 安东尼奥 [ān dōng n o]
Antnez 安图内斯 [ān t ni sī]
Apolinario 阿波利纳里奥 [ā bō l n lǐ o]
Apolodoro 阿波洛多罗 [ā bō lu duō lu]
Apolonio 阿波洛尼奥 [ā bō lu n o]
Aquiles 阿基莱斯 [ā jī li sī]
Aquilino 阿基利诺 [ā jī l nu]
Araceli 阿拉塞利 [ā lā sāi l]
Aragn 阿拉贡 [ā lā gng]
Arancha 阿兰查 [ā ln ch]
Arcadio 阿卡迪奥 [ā kǎ d o]
Arce 阿尔赛 [ā ěr si]
Arenales 阿雷纳尔莱斯 [ā li n ěr li sī]
Argimiro 阿希米罗 [ā xī mǐ lu]
Ariel 阿列尔 [ā li ěr]
Aristbolo 阿里斯托沃夫 [ā lǐ sī tuō w fū]
Aristfanes 阿里斯托法内斯 [ā lǐ sī tuō fǎ ni sī]
Armando 阿曼多 [ā mn duō]
Arnaldo 阿纳尔多 [ā n ěr duō]
Arnaldo 阿诺尔多 [ā nu ěr duō]
Arnau 阿尔瑙 [ā ěr nǎo]
Arreola 阿雷奥拉 [ā li o lā]
Arriano 阿里亚诺 [ā lǐ y nu]
Arrio 阿里奥 [ā lǐ o]
Arroya 阿罗亚 [ā lu y]
Arroyo 阿罗约 [ā lu yuē]
Arsenio 阿塞尼噢 [ā sāi n ō]
Arsenio 阿赛尼奥 [ā si n o]
Artajerjes 阿塔赫尔赫斯 [ā tǎ h ěr h sī]
Arteaga 阿特亚加 [ā t y jiā]
Arturo 阿图罗 [ā t lu]
Arvey 阿尔维伊 [ā ěr wi yī]
Assael 阿萨埃尔 [ā s āi ěr]
Astrid 阿斯德里特 [ā sī d lǐ t]
Asturia 阿斯图里亚 [ā sī t lǐ y]
Asturias 阿斯图里亚斯 [ā sī t lǐ y sī]
Asurbnipal 阿苏瓦尼帕尔 [ā sū wǎ n p ěr]
Atalia 阿搭理娅 [ā dā lǐ y]
Atila 阿蒂拉 [ā d lā]
Augusto 奥古斯托 [o gǔ sī tuō]
Aurea 奥乐阿 [o l ā]
Aureliano 奥雷利亚诺 [o li l y nu]
Aurelio 奥雷利奥 [o li l o]
Aurelio 奥雷略 [o li l]
Aurora 奥罗拉 [o lu lā]
Avellaneda 阿维利亚内达 [ā wi l y ni d]
Averill 艾夫里尔 [i fū lǐ ěr]
Avila 阿维拉 [ā wi lā]
Avilez 阿维莱斯 [ā wi li sī]
Axel 阿克塞尔 [ā k sāi ěr]
Ayala 阿亚拉 [ā y lā]
Ayelen 阿叶楞 [ā y lng]
Azahara 阿萨阿拉 [ā s ā lā]
Azucena 阿苏塞纳 [ā sū sāi n]
Azuela 阿苏埃拉 [ā sū āi lā]
Azul 阿苏了 [ā sū le]
Bacca 巴卡 [bā kǎ]
Balbino 巴尔维诺 [bā ěr wi nu]
Baldomero 巴尔多梅罗 [bā ěr duō mi lu]
Ballesteros 巴列斯特罗斯 [bā li sī t lu sī]
Baltasar 巴尔塔萨 [bā ěr tǎ s]
Barbara 巴巴拉 [bā bā lā]
Brbara 巴巴拉 [bā bā lā]
Barbosa 巴尔沃萨 [bā ěr w s]
Barca 巴尔卡 [bā ěr kǎ]
Barquero 巴尔克罗 [bā ěr k lu]
Barrenechea 巴雷内切亚 [bā li ni qiē y]
Bartolom 巴托洛梅 [bā tuō lu mi]
Basilio 巴西略 [bā xī l]
Bautista 包蒂斯塔 [bāo d sī tǎ]
Bazn 巴桑 [bā sāng]
Beatriz 比阿特丽斯 [bǐ ā t l sī]
Beatriz 贝亚特里斯 [bi y t lǐ sī]
Becerril 贝塞里尔 [bi si lǐ ěr]
Beda 蓓达 [bi d]
Begoa 贝戈尼亚 [bi gē n y]
Belen 贝莱恩 [bi li ēn]
Belisario 贝利萨里奥 [bi l s lǐ o]
Bello 贝略 [bi l]
Beltrn 贝尔特兰 [bi ěr t ln]
Benavente 贝纳文特 [bi n wn t]
Benavides 贝纳维德斯 [bi n wi d sī]
Benedicto 贝内迪克托 [bi ni d k tuō]
Benigno 贝尼尼奥 [bi n n o]
Benignos 贝尼尼奥斯 [bi n n o sī]
Benita 贝妮塔 [bi n tǎ]
Bentez 贝尼特斯 [bi n t sī]
Benito 贝尼托 [bi n tuō]
Benjamn 本亚明 [běn y mng]
Benjamn 本哈明 [běn hā mng]
Bquer 贝克尔 [bi k ěr]
Berenguer 贝伦克尔 [bi ln k ěr]
Berenice 贝雷尼斯 [bi li n sī]
Bermdez 贝穆德斯 [bi m d sī]
Bermudo 贝尔穆多 [bi ěr m duō]
Bernab 贝尔纳维 [bi ěr n wi]
Bernab 贝尔纳韦 [bi ěr n wi]
Bernal 贝尔纳尔 [bi ěr n ěr]
Bernaldo 贝纳尔多 [bi n ěr duō]
Bernrdez 贝纳德斯 [bi n d sī]
Bernardino 贝纳迪诺 [bi n d nu]
Bernardo 贝尔纳多 [bi ěr n duō]
Bernica 贝罗尼卡 [bi lu n kǎ]
Berta 贝尔塔 [bi ěr tǎ]
Betancourt 贝当古 [bi dāng gǔ]
Bettina 贝蒂纳 [bi d n]
Bilal 比拉拉 [bǐ lā lā]
Blanca 布兰卡 [b ln kǎ]
Blanco 布兰科 [b ln kē]
Blas 布拉斯 [b lā sī]
Blasco 布拉斯科 [b lā sī kē]
Bolvar 博利瓦尔 [b l wǎ ěr]
Bonifacio 博尼法西奥 [b n fǎ xī o]
Borbn 博尔冯 [b ěr fng]
Borges 博尔赫斯 [b ěr h sī]
Boris 鲍里斯 [bo lǐ sī]
Borja 博尔哈 [b ěr hā]
Bosch 博什 [b sh]
Botto 博托 [b tuō]
Braulio 布劳略 [b lo l]
Bravo 布拉沃 [b lā w]
Bruna 布鲁纳 [b lǔ n]
Bruno 布鲁诺 [b lǔ nu]
Buenaventura 布埃斯文图拉 [b āi sī wn t lā]
Bueno 布埃诺 [b āi nu]
Burgos 布尔戈斯 [b ěr gē sī]
Busch 布什 [b sh]
Bustelo 布斯特洛 [b sī t lu]
Cabal 卡瓦尔 [kǎ wǎ ěr]
Caballero 卡瓦列罗 [kǎ wǎ li lu]
Cadena 卡德纳 [kǎ d n]
Cadoza 卡多萨 [kǎ duō s]
Caldera 卡尔德拉 [kǎ ěr d lā]
Caldern 卡尔德隆 [kǎ ěr d lng]
Caligo 卡利戈 [kǎ l gē]
Calixto 卡利斯托 [kǎ l sī tuō]
Calleja 卡列哈 [kǎ li hā]
Callejas 卡列哈斯 [kǎ li hā sī]
Calles 卡列斯 [kǎ li sī]
Calvino 卡尔维诺 [kǎ ěr wi nu]
Calvo 卡尔沃 [kǎ ěr w]
Camacho 卡马乔 [kǎ mǎ qio]
Camargo 卡马戈 [kǎ mǎ gē]
Camille 卡米列 [kǎ mǐ li]
Camilo 卡米洛 [kǎ mǐ lu]
Campo 坎波 [kǎn bō]
Campos 坎波斯 [kǎn bō sī]
Candela 坎德拉 [kǎn d lā]
Candelaria 坎德拉利亚 [kǎn d lā l y]
Candido 坎迪多 [kǎn d duō]
Cndido 坎迪多 [kǎn d duō]
Can 卡内 [kǎ ni]
Cano 卡诺 [kǎ nu]
Cant 坎图 [kǎn t]
Caracala 卡拉卡拉 [kǎ lā kǎ lā]
Crdenas 卡德纳斯 [kǎ d n sī]
Cardona 卡多纳 [kǎ duō n]
Cardozo 卡多索 [kǎ duō suǒ]
Carina 卡利纳 [kǎ l n]
Carla 卡拉 [kǎ lā]
Carlo 卡洛 [kǎ lu]
Carlomagno 卡洛马尼奥 [kǎ lu mǎ n o]
Carlos 卡洛斯 [kǎ lu sī]
Carlota 卡洛塔 [kǎ lu tǎ]
Carmelo 卡梅洛 [kǎ mi lu]
Carmen 卡门 [kǎ mn]
Carol 卡罗 [kǎ lu]
Carola 卡洛拉 [kǎ lu lā]
Carolina 卡罗利娜 [kǎ lu l n]
Carpena 卡尔佩纳 [kǎ ěr pi n]
Carpentier 卡彭铁尔 [kǎ png tiě ěr]
Carranca 卡兰卡 [kǎ ln kǎ]
Carreo 卡雷尼奥 [kǎ li n o]
Carrillo 卡里略 [kǎ lǐ l]
Carrin 卡里翁 [kǎ lǐ wēng]
Carvajal 卡瓦哈尔 [kǎ wǎ hā ěr]
Carvalho 卡瓦略 [kǎ wǎ l]
Carvallo 卡瓦略 [kǎ wǎ l]
Casablanca 卡萨布兰卡 [kǎ s b ln kǎ]
Casandra 卡桑德拉 [kǎ sāng d lā]
Casiano 卡西亚诺 [kǎ xī y nu]
Casimiro 卡西米罗 [kǎ xī mǐ lu]
Casio 卡西奥 [kǎ xī o]
Caso 卡索 [kǎ suǒ]
Castellano 加斯特里亚诺 [jiā sī t lǐ y nu]
Castellanos 加斯特里亚诺斯 [jiā sī t lǐ y nu sī]
Castilla 加斯蒂利亚 [jiā sī d l y]
Castillo 加斯蒂略 [jiā sī d l]
Castro 卡斯特罗 [kǎ sī t lu]
Catalina 卡塔利纳 [kǎ tǎ l n]
Catalina 卡达利娜 [kǎ d l n]
Catilina 卡蒂利娜 [kǎ d l n]
Catn 卡顿 [kǎ dn]
Cayetano 卡耶塔诺 [kǎ yē tǎ nu]
Cayo 卡约 [kǎ yuē]
Cecil 塞西尔 [sāi xī ěr]
Cecilia 塞西莉亚 [sāi xī l y]
Cecilia 塞西莉亚 [si xī l y]
Cecilio 塞西略 [si xī l]
Ceferino 塞费里诺 [si fi lǐ nu]
Celdn 塞尔丹 [si ěr dān]
Celedonio 塞莱多尼奥 [si li duō n o]
Celeste 塞莱斯特 [sāi li sī t]
Celestino 塞莱斯蒂诺 [sāi li sī d nu]
Celestino 塞莱斯蒂诺 [si li sī d nu]
Celia 塞利亚 [sāi l y]
Celia 塞莉亚 [si l y]
Celina 塞丽娜 [sāi l n]
Celso 塞尔索 [si ěr suǒ]
Ceniceros 赛尼塞罗斯 [si n si lu sī]
Cervantes 塞万提斯 [si wn t sī]
Cesar 塞萨尔 [sāi s ěr]
Csar 塞萨尔 [si s ěr]
Cesreo 塞萨雷奥 [si s li o]
Cevallos 塞瓦略斯 [si wǎ l sī]
Chapa 查帕 [ch p]
Chaves 查维斯 [ch wi sī]
Chvez 查维斯 [ch wi sī]
Chema 切玛 [qiē mǎ]
Chicho 池稠 [ch chu]
Choan 稠安 [chu ān]
Chucho 丘乔 [qiū qio]
Cicern 西塞龙 [xī si lng]
Cienfuegos 西恩富戈斯 [xī ēn f gē sī]
Cincinato 辛西纳多 [xīn xī n duō]
Cintia 辛蒂亚 [xīn d y]
Cipriano 西普里亚诺 [xī pǔ lǐ y nu]
Cirilo 西里洛 [xī lǐ lu]
Ciro 西罗 [xī lu]
Clara 克拉拉 [k lā lā]
Claudia 克劳迪亚 [k lo d y]
Claudia 格劳迪亚 [g lo d y]
Claudio 克劳迪噢 [k lo d ō]
Claudio 克劳迪奥 [k lo d o]
Cleanto 克莱安托 [k li ān tuō]
Clemencia 克莱门西亚 [k li mn xī y]
Clemente 克莱门特 [k li mn t]
Clebulo 克莱奥武洛 [k li o wǔ lu]
Cleto 克莱托 [k li tuō]
Clodomiro 克洛多米罗 [k lu duō mǐ lu]
Clodoveo 克洛多维奥 [k lu duō wi o]
Clotario 克洛塔里奥 [k lu tǎ lǐ o]
Clotilde 克洛蒂尔德 [k lu d ěr d]
Collado 科利亚多 [kē l y duō]
Coln 科隆 [kē lng]
Colorado 科洛拉多 [kē lu lā duō]
Cmodo 科莫多 [kē m duō]
Concepcin 孔塞普西翁 [kǒng si pǔ xī wēng]
Concepcion 康塞普西翁 [kāng sāi pǔ xī wēng]
Concha 孔查 [kǒng ch]
Conrado 孔拉多 [kǒng lā duō]
Constancia 康斯坦西亚 [kāng sī tǎn xī y]
Constancio 康斯坦西奥 [kāng sī tǎn xī o]
Constantino 康斯坦丁诺 [kāng sī tǎn dīng nu]
Constanza 康斯但萨 [kāng sī dn s]
Consuelo 孔苏埃洛 [kǒng sū āi lu]
Contreras 孔特雷拉斯 [kǒng t li lā sī]
Coral 科拉尔 [kē lā ěr]
Corales 科拉莱斯 [kē lā li sī]
Crdoba 科尔多瓦 [kē ěr duō wǎ]
Corina 科利纳 [kē l n]
Cornelio 科尔内略 [kē ěr ni l]
Cortzar 科塔萨尔 [kē tǎ s ěr]
Corts 科尔特斯 [kē ěr t sī]
Cosme 科斯梅 [kē sī mi]
Costa 科斯塔 [kē sī tǎ]
Costas 科斯塔斯 [kē sī tǎ sī]
Covadonga 科瓦东加 [kē wǎ dōng jiā]
Cramer 克拉梅尔 [k lā mi ěr]
Crescencio 克里森斯哦 [k lǐ sēn sī ]
Crescencio 克雷森西奥 [k li sēn xī o]
Creso 克雷索 [k li suǒ]
Crespo 克雷斯波 [k li sī bō]
Crisstomo 克里索斯托莫 [k lǐ suǒ sī tuō m]
Crispn 克里斯平 [k lǐ sī png]
Cristian 克里斯蒂安 [k lǐ sī d ān]
Cristiano 克里斯蒂亚诺 [k lǐ sī d y nu]
Cristina 克里斯蒂娜 [k lǐ sī d n]
Cristina 克里斯蒂纳 [k lǐ sī d n]
Cristino 克里斯蒂诺 [k lǐ sī d nu]
Cristo 克里斯托 [k lǐ sī tuō]
Cristobal 克里斯托瓦尔 [k lǐ sī tuō wǎ ěr]
Cristbal 克里斯托瓦尔 [k lǐ sī tuō wǎ ěr]
Cristy 克里斯蒂 [k lǐ sī d]
Cruz 克鲁斯 [k lǔ sī]
Cueva 奎瓦斯 [ku wǎ sī]
Cuevas 奎瓦斯 [ku wǎ sī]
Curcio 库尔西奥 [k ěr xī o]
Dagoberto 达戈维托 [d gē wi tuō]
Daisy 戴西 [di xī]
Dalmiro 达尔米罗 [d ěr mǐ lu]
Damaso 达马索 [d mǎ suǒ]
Damian 达米安 [d mǐ ān]
Damin 达米安 [d mǐ ān]
Daniel 丹尼尔 [dān n ěr]
Daniela 丹尼埃拉 [dān n āi lā]
Daniela 丹尼尔拉 [dān n ěr lā]
Daniels 丹尼尔斯 [dān n ěr sī]
Danilo 达尼洛 [d n lu]
Dario 达里噢 [d lǐ ō]
Daro 达里奥 [d lǐ o]
Dary 达日 [d r]
David 戴维 [di wi]
David 达卫 [d wi]
Dayan 达岩 [d yn]
De la Vega 德拉维加 [d lā wi jiā]
De las Torres 德拉斯托雷斯 [d lā sī tuō li sī]
De Marchi 德尔马奇 [d ěr mǎ q]
Debora 德沃拉 [d w lā]
Deguene 德亨内 [d hēng ni]
Deisi 德意思 [d y sī]
Delfino 德尔菲诺 [d ěr fēi nu]
Delgado 德尔加多 [d ěr jiā duō]
Demetrio 德梅特里奥 [d mi t lǐ o]
Demian 德米安 [d mǐ ān]
Demostenes 德莫斯特内斯 [d m sī t ni sī]
Demstenes 德莫斯特内斯 [d m sī t ni sī]
Denise 丹尼斯 [dān n sī]
Dennise 丹尼瑟 [dān n s]
Desiderio 德西德里奥 [d xī d lǐ o]
Desire 德西雷 [d xī li]
Devota 德奥塔 [d o tǎ]
Diamela 迪亚梅拉 [d y mi lā]
Diana 黛安娜 [di ān n]
Daz 迪亚斯 [d y sī]
Diego 迭戈 [di gē]
Dinio 迪尼噢 [d n ō]
Dogenes 迪奥赫内斯 [d o h ni sī]
Domedes 迪奥梅德斯 [d o mi d sī]
Dionisia 迪奥尼西娅 [d o n xī y]
Dionisio 迪奥尼西奥 [d o n xī o]
Diosdado 迪奥斯达多 [d o sī d duō]
Dolores 多洛雷斯 [duō lu li sī]
Domiciano 多米西亚诺 [duō mǐ xī y nu]
Domingo 多明戈 [duō mng gē]
Domnguez 多明格斯 [duō mng g sī]
Dominica 多米尼克 [duō mǐ n k]
Donato 多纳托 [duō n tuō]
Dora 多拉 [duō lā]
Dorado 多拉多 [duō lā duō]
Dori 多利 [duō l]
Doris 多利丝 [duō l sī]
Dorotea 多罗特阿 [duō lu t ā]
Eb 埃帕 [āi p]
Echegaray 埃切加赖 [āi qiē jiā li]
Echeverra 埃切维里亚 [āi qiē wi lǐ y]
Edgar 埃德加 [āi d jiā]
Edgardo 埃德加多 [āi d jiā duō]
Edilberto 埃迪尔韦托 [āi d ěr wi tuō]
Edmundo 埃德孟多 [āi d mng duō]
Eduardo 埃德华多 [āi d hu duō]
Eduardo 爱德华多 [i d hu duō]
Edurne 诶杜尔内 [诶d ěr ni]
Edwin 埃德温 [āi d wēn]
Ejair 埃哈伊尔 [āi hā yī ěr]
Eladio 埃拉迪奥 [āi lā d o]
Elagbalo 埃拉加瓦洛 [āi lā jiā wǎ lu]
Eleazar 埃莱亚萨 [āi li y s]
Elena 埃伦娜 [āi ln n]
Elena 埃莱娜 [āi li n]
Eleuterio 埃莱乌特里奥 [āi li wū t lǐ o]
Eleuterio 埃莱鸟特里噢 [āi li niǎo t lǐ ō]
Elias 埃利亚斯 [āi l y sī]
Elas 埃利亚斯 [āi l y sī]
Elida 埃利达 [āi l d]
Eliecer 埃列塞尔 [āi li si ěr]
Elisa 埃利萨 [āi l s]
Elisa 埃莉萨 [āi l s]
Elisabeth 伊莉莎白 [yī l shā bi]
Eliseo 埃利塞噢 [āi l sāi ō]
Eliseo 埃利塞奥 [āi l si o]
Elisa 埃洛伊萨 [āi lu yī s]
Eloy 埃洛伊 [āi lu yī]
Elpidio 埃尔皮迪奥 [āi ěr p d o]
Elsa 埃尔萨 [āi ěr s]
Elvira 埃尔维拉 [āi ěr wi lā]
Elvis 埃尔维斯 [āi ěr wi sī]
Ema 埃玛 [āi mǎ]
Emeterio 埃梅特里奥 [āi mi t lǐ o]
Emilia 埃米利亚 [āi mǐ l y]
Emilia 埃米莉娅 [āi mǐ l y]
Emiliano 埃米利亚诺 [āi mǐ l y nu]
Emilio 埃米略 [āi mǐ l]
Emilio 埃米莉噢 [āi mǐ l ō]
Enaut 埃纳无特 [āi n w t]
Encina 恩西纳 [ēn xī n]
Encinas 恩西纳斯 [ēn xī n sī]
Eneritz 埃内利特 [āi ni l t]
Engracia 恩格拉西亚 [ēn g lā xī y]
Enma 埃马 [āi mǎ]
Enrico 恩里科 [ēn lǐ kē]
Enrique 恩里克 [ēn lǐ k]
Enriqueta 恩里克塔 [ēn lǐ k tǎ]
Eratstenes 埃拉托斯特内斯 [āi lā tuō sī t ni sī]
Ercilla 埃尔西利亚 [āi ěr xī l y]
Erendira 埃伦迪拉 [āi ln d lā]
Erick 埃里克 [āi lǐ k]
Erika 埃里卡 [āi lǐ kǎ]
Ernesto 埃内斯托 [āi ni sī tuō]
Escligero 埃斯卡利赫罗 [āi sī kǎ l h lu]
Escalona 埃斯卡洛纳 [āi sī kǎ lu n]
Escobar 埃斯科瓦尔 [āi sī kē wǎ ěr]
Esmeralda 埃斯梅拉达 [āi sī mi lā d]
Esopo 埃索波 [āi suǒ bō]
Espartaco 埃斯帕塔科 [āi sī p tǎ kē]
Esperanza 埃斯佩兰萨 [āi sī pi ln s]
Espinosa 埃斯皮诺萨 [āi sī p nu s]
Esquilo 埃斯基洛 [āi sī jī lu]
Esquines 埃斯基内斯 [āi sī jī ni sī]
Esquivel 埃斯基维尔 [āi sī jī wi ěr]
Estanislao 埃斯塔尼斯劳 [āi sī tǎ n sī lo]
Esteban 埃斯特万 [āi sī t wn]
Estefan 埃斯特芳 [āi sī t fāng]
Estefania 埃斯特发尼亚 [āi sī t fā n y]
Estefana 埃斯特法尼亚 [āi sī t fǎ n y]
Estefano 埃斯特法诺 [āi sī t fǎ nu]
Estela 埃斯特拉 [āi sī t lā]
Ester 埃斯特尔 [āi sī t ěr]
Estibaliz 埃斯蒂帕利 [āi sī d p l]
Estrabn 埃斯特拉冯 [āi sī t lā fng]
Estradivario 埃斯特拉迪瓦里奥 [āi sī t lā d wǎ lǐ o]
Estrella 埃斯特雷亚 [āi sī t li y]
Estrella 埃斯特雷利亚 [āi sī t li l y]
Etchebarne 埃切瓦尔内 [āi qiē wǎ ěr ni]
Euclides 欧克利德斯 [ōu k l d sī]
Eufemio 欧费米奥 [ōu fi mǐ o]
Eufrasio 欧弗拉西奥 [ōu f lā xī o]
Eufrosina 欧弗拉西娜 [ōu f lā xī n]
Eugenia 欧亨尼亚 [ōu hēng n y]
Eugenia 欧亨尼娅 [ōu hēng n y]
Eugenio 欧亨尼哦 [ōu hēng n ]
Eugenio 欧亨尼奥 [ōu hēng n o]
Eulalia 欧拉利亚 [ōu lā l y]
Eulogia 欧洛希亚 [ōu lu xī y]
Eulogio 欧洛希奥 [ōu lu xī o]
Eusebio 欧塞维奥 [ōu si wi o]
Eustaquio 欧斯塔基奥 [ōu sī tǎ jī o]
Eutimio 欧蒂米奥 [ōu d mǐ o]
Eva 埃娃 [āi w]
Evaristo 埃瓦里斯托 [āi wǎ lǐ sī tuō]
Ezequiel 埃塞基耶尔 [āi si jī yē ěr]
Ezequiel 埃责其尔 [āi z q ěr]
Fabin 法维安 [fǎ wi ān]
Fabian 费边 [fi biān]
Fabila 法维拉 [fǎ wi lā]
Fabio 法维奥 [fǎ wi o]
Fabiola 法维奥拉 [fǎ wi o lā]
Fabiola 法韦哦拉 [fǎ wi lā]
Fabriciano 法夫里西亚诺 [fǎ fū lǐ xī y nu]
Facundo 法昆多 [fǎ kūn duō]
Fatima 法蒂玛 [fǎ d mǎ]
Fatone 法托内 [fǎ tuō ni]
Faure 福雷 [f li]
Faustino 福斯蒂诺 [f sī d nu]
Fausto 福斯托 [f sī tuō]
Favio 法维哦 [fǎ wi ]
Fe [fi]
Federica 费德丽卡 [fi d l kǎ]
Federico 费德里科 [fi d lǐ kē]
Fedra 费德拉 [fi d lā]
Fedro 费德罗 [fi d lu]
Felicia 费利西亚 [fi l xī y]
Feliciano 费利西亚诺 [fi l xī y nu]
Felicsimo 费利西西莫 [fi l xī xī m]
Felipa 费利帕 [fi l p]
Felipe 费利佩 [fi l pi]
Felisa 费利萨 [fi l s]
Felix 费利克斯 [fi l k sī]
Flix 费利克斯 [fi l k sī]
Fermin 费尔明 [fi ěr mng]
Fermn 费尔明 [fi ěr mng]
Fernn 费尔南 [fi ěr nn]
Fernanda 费尔南塔 [fi ěr nn tǎ]
Fernndez 费尔南德斯 [fi ěr nn d sī]
Fernando 费尔南多 [fi ěr nn duō]
Ferrn 费兰 [fi ln]
Ferrer 费雷尔 [fi li ěr]
Fidel 菲德尔 [fēi d ěr]
Figueroa 菲格罗亚 [fēi g lu y]
Filemn 菲莱蒙 [fēi li mng]
Filiberto 菲利维托 [fēi l wi tuō]
Filippo 菲利波 [fēi l bō]
Filomena 菲洛梅娜 [fēi lu mi n]
Fiore 菲奥雷 [fēi o li]
Fiorella 菲奥雷垃 [fēi o li 垃]
Fischer 费希尔 [fi xī ěr]
Flavia 弗拉维亚 [f lā wi y]
Flaviano 弗拉维亚诺 [f lā wi y nu]
Flavio 弗拉为哦 [f lā wi ]
Flavio 弗拉维奥 [f lā wi o]
Floilan 弗罗伊兰 [f lu yī ln]
Flor 弗落尔 [f l ěr]
Flora 弗洛拉 [f lu lā]
Florencia 弗洛伦西亚 [f lu ln xī y]
Florencio 弗洛伦西奥 [f lu ln xī o]
Florentino 弗洛伦蒂诺 [f lu ln d nu]
Flores 弗洛雷斯 [f lu li sī]
Focin 福松 [f sōng]
Fortunato 福尔图纳托 [f ěr t n tuō]
Francisca 弗朗西斯卡 [f lǎng xī sī kǎ]
Francisco 弗朗西斯科 [f lǎng xī sī kē]
Franco 佛朗哥 [f lǎng gē]
Franco 弗朗哥 [f lǎng gē]
Freddy 弗雷迪 [f li d]
Fredegunda 弗雷德贡达 [f li d gng d]
Frida 弗里达 [f lǐ d]
Frider 弗利特尔 [f l t ěr]
Frine 弗理内 [f lǐ ni]
Froila 弗罗伊拉 [f lu yī lā]
Fructuoso 弗鲁克托索 [f lǔ k tuō suǒ]
Fuente 富恩特 [f ēn t]
Fuentes 富恩特斯 [f ēn t sī]
Fulgencio 富尔亨西奥 [f ěr hēng xī o]
Gabino 加维诺 [jiā wi nu]
Gabriel 加夫列尔 [jiā fū li ěr]
Gabriela 加夫列拉 [jiā fū li lā]
Galds 加尔多斯 [jiā ěr duō sī]
Galeno 加莱诺 [jiā li nu]
Galicia 加利西亚 [jiā l xī y]
Galieno 加列诺 [jiā li nu]
Galndez 加林德斯 [jiā ln d sī]
Gallardo 加利亚多 [jiā l y duō]
Gallego 加列戈 [jiā li gē]
Gallegos 加列戈斯 [jiā li gē sī]
Galo 加洛 [jiā lu]
Gamarra 加马拉 [jiā mǎ lā]
Garca 加西亚 [jiā xī y]
Garcidueas 加西杜尼亚斯 [jiā xī d n y sī]
Garrido 加里多 [jiā lǐ duō]
Garza 加尔萨 [jiā ěr s]
Gaspar 加斯帕尔 [jiā sī p ěr]
Gaston 加斯东 [jiā sī dōng]
Gastn 加斯东 [jiā sī dōng]
Gaudencio 高登西奥 [gāo dēng xī o]
Gauttier 高铁尔 [gāo tiě ěr]
Gayo 加约 [jiā yuē]
Geminiano 赫米尼亚诺 [h mǐ n y nu]
Genesis 和内思斯 [h ni sī sī]
Genma 盖马 [gi mǎ]
Genoveva 赫诺维瓦 [h nu wi wǎ]
Geofredo 赫奥弗雷多 [h o f li duō]
Georgina 格欧尔格纳 [g ōu ěr g n]
Geovanny 赫奥瓦尼 [h o wǎ n]
Gerardo 赫尔拉多 [h ěr lā duō]
Gerardo 赫拉尔多 [h lā ěr duō]
German 赫尔曼 [h ěr mn]
Germn 赫尔曼 [h ěr mn]
Germnico 赫马尼科 [h mǎ n kē]
Geronimo 赫罗尼莫 [h lu n m]
Gernimo 赫罗尼莫 [h lu n m]
Gertrude 赫特鲁德 [h t lǔ d]
Gertrudis 赫特鲁迪斯 [h t lǔ d sī]
Gervasio 赫瓦西奥 [h wǎ xī o]
Gil 希尔 [xī ěr]
Gilberto 希尔维托 [xī ěr wi tuō]
Gina 希娜 [xī n]
Gines 希内斯 [xī ni sī]
Gins 希内斯 [xī ni sī]
Giorgio 希奥尔希奥 [xī o ěr xī o]
Giraldo 希拉尔多 [xī lā ěr duō]
Gisela 希瑟拉 [xī s lā]
Gidice 朱迪塞 [zhū d si]
Giuliana 朱利阿纳 [zhū l ā n]
Gladys 格拉迪斯 [g lā d sī]
Gloria 格洛丽亚 [g lu l y]
Gloria 格洛里亚 [g lu lǐ y]
Glorinela 格洛里内亚 [g lu lǐ ni y]
Godofredo 戈多弗雷多 [gē duō f li duō]
Gmez 戈麦斯 [gē mi sī]
Gngora 贡戈拉 [gng gē lā]
Gonzlez 冈萨雷斯 [gāng s li sī]
Gonzalo 贡萨洛 [gng s lu]
Gonzalo 贡萨罗 [gng s lu]
Gorka 戈尔卡 [gē ěr kǎ]
Gorostiza 戈罗斯蒂萨 [gē lu sī d s]
Goya 戈雅 [gē yǎ]
Graciano 格拉西亚诺 [g lā xī y nu]
Graciela 格拉谢拉 [g lā xi lā]
Graco 格拉科 [g lā kē]
Gracos 格拉科斯 [g lā kē sī]
Gregorio 格雷戈里噢 [g li gē lǐ ō]
Gregorio 格雷戈里奥 [g li gē lǐ o]
Grosso 格罗索 [g lu suǒ]
Guadalupe 瓜达卢佩 [guā d l pi]
Gualterio 瓜尔特里奥 [guā ěr t lǐ o]
Guerrero 格雷罗 [g li lu]
Guevara 格瓦拉 [g wǎ lā]
Guido 吉多 [j duō]
Guilln 纪廉 [j lin]
Guillermina 吉列米娜 [j li mǐ n]
Guillermo 吉列尔莫 [j li ěr m]
Guiomar 吉奥马尔 [j o mǎ ěr]
Guiraldes 吉拉尔德斯 [j lā ěr d sī]
Gula 古拉 [gǔ lā]
Gumersindo 古梅辛多 [gǔ mi xīn duō]
Gustavo 古斯塔沃 [gǔ sī tǎ w]
Guzmn 古斯曼 [gǔ sī mn]
Hawa 哈瓦 [hā wǎ]
Hector 赫克托 [h k tuō]
Hella 赫拉 [h lā]
Heriberto 埃里韦托 [āi lǐ wi tuō]
Hernan 埃尔南 [āi ěr nn]
Hilda 希尔达 [xī ěr d]
Horacio 奥拉希奥 [o lā xī o]
Iala 亚拉 [y lā]
Ian [yng]
Ibnez 伊瓦涅斯 [yī wǎ ni sī]
Ibrruri 伊巴露丽 [yī bā l l]
Idoia 伊多娅 [yī duō y]
Iglesia 伊格莱西亚 [yī g li xī y]
Iglesias 伊格莱西亚斯 [yī g li xī y sī]
Ignacio 伊格纳西噢 [yī g n xī ō]
Ignacio 伊格纳西奥 [yī g n xī o]
Ildefonso 伊尔德丰索 [yī ěr d fēng suǒ]
Iliana 伊里亚娜 [yī lǐ y n]
Ilse 伊尔瑟 [yī ěr s]
Imai 伊马伊 [yī mǎ yī]
Indalecio 因达莱西奥 [yīn d li xī o]
Ines 伊内斯 [yī ni sī]
Ins 伊内斯 [yī ni sī]
Inma 因马 [yīn mǎ]
Inocencio 伊诺森西奥 [yī nu sēn xī o]
Inocente 伊诺森特 [yī nu sēn t]
Inrid 因利特 [yīn l t]
Iaki 因亚吉 [yīn y j]
Iraia 意拉亚 [y lā y]
Irantzu 意兰祝 [y ln zh]
Irene 伊雷内 [yī li ni]
Ireneo 伊雷内奥 [yī li ni o]
Iris 埃里斯 [āi lǐ sī]
Irma 伊尔玛 [yī ěr mǎ]
Irma 伊尔马 [yī ěr mǎ]
Isa 伊莎 [yī shā]
Isaac 艾萨克 [i s k]
Isabel 伊莎贝尔 [yī shā bi ěr]
Isabel 伊萨贝尔 [yī s bi ěr]
Isaas 伊萨亚斯 [yī s y sī]
Isidoro 伊西多罗 [yī xī duō lu]
Isidro 伊西德罗 [yī xī d lu]
Ismael 伊斯梅尔 [yī sī mi ěr]
Ismael 意斯梅尔 [y sī mi ěr]
Israel 伊斯雷尔 [yī sī li ěr]
Isreal 伊斯雷尔 [yī sī li ěr]
Issac 伊萨克 [yī s k]
Istar 伊斯塔尔 [yī sī tǎ ěr]
Itrbide 伊图尔维德 [yī t ěr wi d]
Itziar 意弛尔 [y ch ěr]
Ivan 伊万 [yī wn]
Ivana 伊瓦纳 [yī wǎ n]
Izquierdo 伊斯基耶多 [yī sī jī yē duō]
Jaaziel 亚阿西尔 [y ā xī ěr]
Jacinto 哈辛托 [hā xīn tuō]
Jacobo 哈科沃 [hā kē w]
Jacques 雅克 [yǎ k]
Jade 杰德 [ji d]
Jafena 哈菲娜 [hā fēi n]
Jaime 海梅 [hǎi mi]
Jaione 哈约内 [hā yuē ni]
Jairo 哈伊罗 [hā yī lu]
Jaldon 哈尔东 [hā ěr dōng]
Janine 亚尼内 [y n ni]
Jaramillo 哈拉米略 [hā lā mǐ l]
Jarelly 哈雷利 [hā li l]
Jaume 豪梅 [ho mi]
Javier 哈维尔 [hā wi ěr]
Javier 哈韦尔 [hā wi ěr]
Jazmin 豪斯民 [ho sī mn]
Jenifer 赫尼费尔 [h n fi ěr]
Jerz 赫雷斯 [h li sī]
Jernimo 赫罗尼莫 [h lu n m]
Jesus 赫苏斯 [h sū sī]
Jess 赫苏斯 [h sū sī]
Jesusa 赫苏萨 [h sū s]
Jimena 希梅纳 [xī mi n]
Jimnez 希门尼斯 [xī mn n sī]
Joan [qing]
Joanna 乔安娜 [qio ān n]
Joaquin 华金 [hu jīn]
Joaqun 华金 [hu jīn]
Jocelyn 乔斯琳 [qio sī ln]
Joel 约耳 [yuē ěr]
Johan 约翰 [yuē hn]
Jons 霍纳斯 [hu n sī]
Jonathan 霍纳单 [hu n dān]
Jordi 霍尔蒂 [hu ěr d]
Jorge 豪尔赫 [ho ěr h]
Jose Maria 何塞马丽亚 [h sāi mǎ l y]
Jose 何塞 [h sāi]
Jos 何塞 [h si]
Josefa 何塞法 [h sāi fǎ]
Josefa 何塞法 [h si fǎ]
Josefina 何塞菲娜 [h sāi fēi n]
Josefina 何塞菲娜 [h si fēi n]
Joseph 约瑟夫 [yuē s fū]
Josie 霍西埃 [hu xī āi]
Josu 霍苏埃 [hu sū āi]
Josune 霍苏内 [hu sū ni]
Juan 胡安 [h ān]
Juana 胡安娜 [h ān n]
Juani 华尼 [hu n]
Jurez 华雷斯 [hu li sī]
Judith 茱蒂丝 [zhū d sī]
Julia 胡利娅 [h l y]
Julia 茱丽亚 [zhū l y]
Julian 胡利安 [h l ān]
Julin 胡利安 [h l ān]
Juliano 胡利亚诺 [h l y nu]
Julieta 胡列塔 [h li tǎ]
Julio 胡莉噢 [h l ō]
Julio 胡里奥 [h lǐ o]
Justina 胡斯蒂娜 [h sī d n]
Justiniano 胡斯蒂尼亚诺 [h sī d n y nu]
Justino 胡斯蒂诺 [h sī d nu]
Justo 胡斯托 [h sī tuō]
Juvencio 胡文西奥 [h wn xī o]
Kamilar 卡米拉 [kǎ mǐ lā]
Karen 卡伦 [kǎ ln]
Karina 卡莉娜 [kǎ l n]
Karine 卡利内 [kǎ l ni]
Katia 卡提亚 [kǎ t y]
Ken [kěn]
Kenya 肯亚 [kěn y]
Kevin 凯文 [kǎi wn]
Keymary 可意马里 [kě y mǎ lǐ]
Keysha 可意沙 [kě y shā]
Kurt 库尔特 [k ěr t]
Lain 莱因 [li yīn]
Lali 拉力 [lā l]
Lara 拉拉 [lā lā]
Laura 劳拉 [lo lā]
Laurence 劳伦塞 [lo ln sāi]
Lautaro 劳塔罗 [lo tǎ lu]
Lazaro 拉萨罗 [lā s lu]
Leire 莱乐 [li l]
Leon 莱昂 [li ng]
Leonardo 莱昂纳多 [li ng n duō]
Leonel 莱昂内尔 [li ng ni ěr]
Leonor 莱昂诺尔 [li ng nu ěr]
Leopoldo 莱奥波尔多 [li o bō ěr duō]
Leslie 莱斯利 [li sī l]
Leticia 莱蒂西亚 [li d xī y]
Leyre 莱乐 [li l]
Libertad 丽波尔达 [l bō ěr d]
Lidia 莉迪娅 [l d y]
Lidiana 莉迪亚纳 [l d y n]
Liduvina 利杜维纳 [l d wi n]
Liena 列娜 [li n]
Lilian 莉莲 [l lin]
Liliana 莉莉亚娜 [l l y n]
Lina 利纳 [l n]
Linda 琳达 [ln d]
Livia 利维亚 [l wi y]
Lizette 利塞特 [l sāi t]
Lizy 利资 [l zī]
Llorenc 罗雷 [lu li]
Loida 洛伊达 [lu yī d]
Lola 罗拉 [lu lā]
Loreley 洛乐雷 [lu l li]
Lorena 洛雷纳 [lu li n]
Lorenzo 洛伦索 [lu ln suǒ]
Lorraine 洛林 [lu ln]
Lourdes 洛德斯 [lu d sī]
Luca 卢卡 [l kǎ]
Lucas 卢卡斯 [l kǎ sī]
Lucely 卢瑟利 [l s l]
Luci 卢西 [l xī]
Lucia 卢西亚 [l xī y]
Luciana 卢西亚娜 [l xī y n]
Luciano 卢西亚诺 [l xī y nu]
Lucila 卢西拉 [l xī lā]
Lucy 露西 [l xī]
Luis 路易斯 [l y sī]
Luisa 路伊莎 [l yī shā]
Luz 卢斯 [l sī]
Lynn 琳恩 [ln ēn]
Macarena 马卡乐娜 [mǎ kǎ l n]
Magali 马加利 [mǎ jiā l]
Magdalena 马格达莱娜 [mǎ g d li n]
Maialen 马亚  [mǎ y ]
Mailam 迈蓝 [mi la]
Maitane 麦达内 [mi d ni]
Maite 迈德 [mi d]
Manuel 曼努埃尔 [mn nǔ āi ěr]
Manuela 曼努埃拉 [mn nǔ āi lā]
Mar 马尔 [mǎ ěr]
Marc 马克 [mǎ k]
Marcela 马塞拉 [mǎ sāi lā]
Marcelo 马塞洛 [mǎ sāi lu]
Marciolina 马西奥利纳 [mǎ xī o l n]
Marco 马科 [mǎ kē]
Marcos 马科斯 [mǎ kē sī]
Maresa 马雷萨 [mǎ li s]
Margaret 马加雷特 [mǎ jiā li t]
Margarita 马格利塔 [mǎ g l tǎ]
Mari 马里 [mǎ lǐ]
Maria Jose 马里亚何塞 [mǎ lǐ y h sāi]
Maria 马里亚 [mǎ lǐ y]
Mariana 马丽亚娜 [mǎ l y n]
Mariano 玛丽亚诺 [mǎ l y nu]
Maribel 马里韦尔 [mǎ lǐ wi ěr]
Maricarmen 马丽卡门 [mǎ l kǎ mn]
Maricruz 马里克鲁斯 [mǎ lǐ k lǔ sī]
Mariela 马列拉 [mǎ li lā]
Marilina 马里利纳 [mǎ lǐ l n]
Mariluz 马里卢斯 [mǎ lǐ l sī]
Marimar 马里马尔 [mǎ lǐ mǎ ěr]
Marina 玛里娜 [mǎ lǐ n]
Mario 马里噢 [mǎ lǐ ō]
Marisa 马丽萨 [mǎ l s]
Marisol 马丽索拉 [mǎ l suǒ lā]
Maritza 马利特萨 [mǎ l t s]
Marlen 马莱因 [mǎ li yīn]
Marta 玛尔塔 [mǎ ěr tǎ]
Martin 马丁 [mǎ dīng]
Mateo 马特噢 [mǎ t ō]
Matias 马蒂亚斯 [mǎ d y sī]
Matilde 马蒂尔德 [mǎ d ěr d]
Maura 毛拉 [mo lā]
Mauricio 毛里西噢 [mo lǐ xī ō]
Maxima 马克西马 [mǎ k xī mǎ]
Maximiliano 马西米利亚诺 [mǎ xī mǐ l y nu]
Mayra 迈拉 [mi lā]
Meli 梅里 [mi lǐ]
Melina 梅莉纳 [mi l n]
Melissa 梅利萨 [mi l s]
Merce 梅尔塞 [mi ěr sāi]
Mercedes 梅塞德斯 [mi sāi d sī]
Meri 梅丽 [mi l]
Merrit 梅里特 [mi lǐ t]
Micaela 米卡俄拉 [mǐ kǎ lā]
Miguel 米格尔 [mǐ g ěr]
Miki 米吉 [mǐ j]
Mila 米拉 [mǐ lā]
Milagros 米拉格罗斯 [mǐ lā g lu sī]
Miliana 米利亚娜 [mǐ l y n]
Mireya 米雷娅 [mǐ li y]
Miriam 米里安 [mǐ lǐ ān]
Mirna 米尔纳 [mǐ ěr n]
Modesto 莫德斯托 [m d sī tuō]
Moli 莫利 [m l]
Monica 莫尼卡 [m n kǎ]
Montserrat 蒙特塞拉特 [mng t sāi lā t]
Nacho 纳稠 [n chu]
Nadia 那蒂亚 [n d y]
Nadine 内丁 [ni dīng]
Nahikari 纳吉卡利 [n j kǎ l]
Nahomi 纳欧米 [n ōu mǐ]
Nahuel 纳务尔 [n w ěr]
Nancy 南希 [nn xī]
Narciso 纳西索 [n xī suǒ]
Natalia 纳塔利亚 [n tǎ l y]
Natividad 纳蒂维达德 [n d wi d d]
Nazarena 纳萨雷纳 [n s li n]
Nelson 纳尔逊 [n ěr xn]
Nerea 内雷亚 [ni li y]
Neus 内务斯 [ni w sī]
Nicolas 尼古拉斯 [n gǔ lā sī]
Nicole 尼科乐 [n kē l]
Nieves 涅韦斯 [ni wi sī]
Noa 诺阿 [nu ā]
Noelia 诺埃利亚 [nu āi l y]
Noemi 诺诶米 [nu 诶mǐ]
Nora 诺拉 [nu lā]
Norberto 诺韦尔托 [nu wi ěr tuō]
Norma 诺尔玛 [nu ěr mǎ]
Nuhaset 努哈瑟特 [nǔ hā s t]
Nuria 努里亚 [nǔ lǐ y]
Obdulio 奥夫杜略 [o fū d l]
Obligado 奥夫利加多 [o fū l jiā duō]
Obregn 奥夫雷贡 [o fū li gng]
Ochoa 奥乔亚 [o qio y]
Octaviano 奥克塔维亚诺 [o k tǎ wi y nu]
Octavio 奥克塔维奥 [o k tǎ wi o]
Octavio 奥克达维哦 [o k d wi ]
Odn 奥东 [o dōng]
Ofelia 奥菲利亚 [o fēi l y]
Ofelia 奥费莉亚 [o fi l y]
O'Hggins 奥希金斯 [o xī jīn sī]
Ojeda 奥赫达 [o h d]
Olegario 奥莱加里奥 [o li jiā lǐ o]
Olga 奥尔加 [o ěr jiā]
Olivares 奥利瓦雷斯 [o l wǎ li sī]
Oliveira 奥利维拉 [o l wi lā]
Oliverio 奥利维里奥 [o l wi lǐ o]
Omar 奥马尔 [o mǎ ěr]
Ona 奥纳 [o n]
Onsimo 奥内希莫 [o ni xī m]
Onetti 奥内蒂 [o ni d]
Onofre 奥诺弗雷 [o nu f li]
Orstes 奥雷斯特斯 [o li sī t sī]
Oriol 奥里奥尔 [o lǐ o ěr]
Orlando 奥尔兰多 [o ěr ln duō]
Orozco 奥罗斯科 [o lu sī kē]
Orrego 奥雷戈 [o li gē]
Ortega 奥尔特加 [o ěr t jiā]
Ortiz 奥尔蒂斯 [o ěr d sī]
Oscar 奥斯卡 [o sī kǎ]
Oseas 奥塞亚斯 [o si y sī]
Osmundo 奥斯孟多 [o sī mng duō]
Osorio 奥索里奥 [o suǒ lǐ o]
Ossio 奥西奥 [o xī o]
Osvaldo 奥斯瓦尔多 [o sī wǎ ěr duō]
Oswaldo 奥斯瓦尔多 [o sī wǎ ěr duō]
Otn 奥顿 [o dn]
Ovidio 奥维迪奥 [o wi d o]
Pableras 帕贝乐拉斯 [p bi l lā sī]
Pablo 巴勃罗 [bā b lu]
Pacha 帕茶 [p ch]
Paco 帕科 [p kē]
Paloma 帕罗马 [p lu mǎ]
Pamela 帕梅拉 [p mi lā]
Paola 宝拉 [bǎo lā]
Patricia 帕特里西娅 [p t lǐ xī y]
Patxi 帕池 [p ch]
Pau 帕务 [p w]
Paula 保拉 [bǎo lā]
Paz 帕斯 [p sī]
Pedro 佩德罗 [pi d lu]
Pepe 佩佩 [pi pi]
Percy 珀西 [p xī]
Perla 佩尔拉 [pi ěr lā]
Peter 彼得 [bǐ d]
Petra 佩德拉 [pi d lā]
Pilar 皮拉尔 [p lā ěr]
Pol 波尔 [bō ěr]
Ponce 庞塞 [png sāi]
Presentacion 普雷森塔松 [pǔ li sēn tǎ sōng]
Priscila 普里西利亚 [pǔ lǐ xī l y]
Puri 普里 [pǔ lǐ]
Queralt 克拉尔特 [k lā ěr t]
Quim 塞马 [sāi mǎ]
Raf 拉福 [lā f]
Rafael 拉斐尔 [lā fěi ěr]
Ramiro 拉米罗 [lā mǐ lu]
Ramon 拉蒙 [lā mng]
Ramsey 拉姆塞 [lā mǔ sāi]
Randol 兰多尔 [ln duō ěr]
Raquel 拉克尔 [lā k ěr]
Raul 劳尔 [lo ěr]
Rebeca 丽贝卡 [l bi kǎ]
Regina 雷希纳 [li xī n]
Reinaldo 雷纳尔多 [li n ěr duō]
Remedios 雷梅蒂噢斯 [li mi d ō sī]
Remigio 雷米希噢 [li mǐ xī ō]
Rene 雷内 [li ni]
Renzo 伦索 [ln suǒ]
Reyes 雷耶斯 [li yē sī]
Ricardo 里卡多 [lǐ kǎ duō]
Rigoberto 里戈韦托 [lǐ gē wi tuō]
Roberta 罗伯塔 [lu b tǎ]
Roberto 罗伯托 [lu b tuō]
Rocio 罗希噢 [lu xī ō]
Rodolfo 鲁道夫 [lǔ do fū]
Rodrigo 罗德里戈 [lu d lǐ gē]
Rogelio 罗赫里噢 [lu h lǐ ō]
Roger 罗赫尼 [lu h n]
Roman 罗曼 [lu mn]
Romina 罗米纳 [lu mǐ n]
Rosa 洛沙 [lu shā]
Rosario 罗莎里噢 [lu shā lǐ ō]
Rosendo 罗森多 [lu sēn duō]
Roxana 罗克萨娜 [lu k s n]
Ruben 鲁文 [lǔ wn]
Rufo 鲁福 [lǔ f]
Ruiman 鲁伊曼 [lǔ yī mn]
Ruth 鲁思 [lǔ sī]
Sabela 萨韦拉 [s wi lā]
Sabrina 萨夫利娜 [s fū l n]
Salva 萨尔瓦 [s ěr wǎ]
Salvador 萨尔瓦多 [s ěr wǎ duō]
Sams 萨姆斯 [s mǔ sī]
Samuel 萨姆尔 [s mǔ ěr]
Sandra 赞德拉 [zn d lā]
Santiago 圣地亚哥 [shng d y gē]
Santos 桑托斯 [sāng tuō sī]
Sara 萨拉 [s lā]
Sasha 萨沙 [s shā]
Sebastian 塞瓦斯蒂安 [sāi wǎ sī d ān]
Serafin 塞拉芬 [sāi lā fēn]
Sergio 塞尔希噢 [sāi ěr xī ō]
Serrana 塞拉娜 [sāi lā n]
Shalia 莎里亚 [shā lǐ y]
Sharon 莎伦 [shā ln]
Shayaska 沙雅斯卡 [shā yǎ sī kǎ]
Sierra 谢拉 [xi lā]
Silvia 西尔维亚 [xī ěr wi y]
Silvina 西尔维纳 [xī ěr wi n]
Simon 西蒙 [xī mng]
Sing 辛格 [xīn g]
Sofia 索菲娅 [suǒ fēi y]
Sol 索尔 [suǒ ěr]
Soledad 索雷达 [suǒ li d]
Sonia 索尼亚 [suǒ n y]
Soraya 索拉亚 [suǒ lā y]
Sue 苏埃 [sū āi]
Susana 苏萨娜 [sū s n]
Tcito 塔西托 [tǎ xī tuō]
Tadeo 塔德奥 [tǎ d o]
Tamara 塔马拉 [tǎ mǎ lā]
Tania 达尼亚 [d n y]
Tatiana 达蒂亚娜 [d d y n]
Teja 特哈 [t hā]
Tejada 特哈达 [t hā d]
Telmaco 特莱马科 [t li mǎ kē]
Telsforo 特莱斯福罗 [t li sī f lu]
Tello 特略 [t l]
Telmo 特尔莫 [t ěr m]
Temstocles 特米斯托克莱斯 [t mǐ sī tuō k li sī]
Tenorio 特诺里奥 [t nu lǐ o]
Teo 特噢 [t ō]
Teodoro 特奥多罗 [t o duō lu]
Teodosio 特奥多西奥 [t o duō xī o]
Tedulo 特奥杜洛 [t o d lu]
Tefilo 特奥菲洛 [t o fēi lu]
Tere 特雷 [t li]
Terencio 特伦西奥 [t ln xī o]
Teresa 特雷莎 [t li shā]
Tertuliano 特图利亚诺 [t t l y nu]
Tervio 特雷维尼奥 [t li wi n o]
Thelma 塞尔玛 [sāi ěr mǎ]
Tbulo 蒂武洛 [d wǔ lu]
Tiburcio 蒂武西奥 [d wǔ xī o]
Ticiano 蒂西亚诺 [d xī y nu]
Timoteo 蒂莫特奥 [d m t o]
Tirso 蒂尔索 [d ěr suǒ]
Tito 蒂托 [d tuō]
Tobar 托瓦尔 [tuō wǎ ěr]
Tobas 托维亚斯 [tuō wi y sī]
Toledo 托莱多 [tuō li duō]
Tolomeo 托洛梅奥 [tuō lu mi o]
Tomas 托马斯 [tuō mǎ sī]
Toms 托马斯 [tuō mǎ sī]
Toni 托尼 [tuō n]
Toranzo 托兰索 [tuō ln suǒ]
Torcuato 托尔夸托 [tuō ěr kuā tuō]
Toribio 托里维奥 [tuō lǐ wi o]
Toriello 托列略 [tuō li l]
Torres 托雷斯 [tuō li sī]
Trejos 特雷霍斯 [t li hu sī]
Trinidad 特里尼达 [t lǐ n d]
Tristn 特里斯坦 [t lǐ sī tǎn]
Tula 图拉 [t lā]
Tpac 图帕克 [t p k]
Ulises 乌利塞斯 [wū l si sī]
Ulpiano 乌尔皮亚诺 [wū ěr p y nu]
Umberto 翁贝尔托 [wēng bi ěr tuō]
Unamuno 乌纳穆诺 [wū n m nu]
Urbano 乌尔瓦诺 [wū ěr wǎ nu]
Urco 乌尔克 [wū ěr k]
Uras 乌里亚斯 [wū lǐ y sī]
Uribe 乌里维 [wū lǐ wi]
Uriel 乌列尔 [wū li ěr]
Urquidi 乌尔基迪 [wū ěr jī d]
Ursula 乌苏拉 [wū sū lā]
Ursula 耳舒拉 [ěr shū lā]
Usigli 乌西格利 [wū xī g l]
Valads 巴拉德斯 [bā lā d sī]
Valds 巴尔德斯 [bā ěr d sī]
Valencia 巴伦西亚 [bā ln xī y]
Valentn 巴伦廷 [bā ln tng]
Valentin 瓦伦廷 [wǎ ln tng]
Valentina 巴伦蒂娜 [bā ln d n]
Valenzuela 巴伦苏埃拉 [bā ln sū āi lā]
Valera 巴莱拉 [bā li lā]
Valeria 巴莱里亚 [bā li lǐ y]
Valeriano 巴莱里亚诺 [bā li lǐ y nu]
Valle 巴列 [bā li]
Vallejo 巴列霍 [bā li hu]
Vallejos 巴列霍斯 [bā li hu sī]
Vanesa 瓦内萨 [wǎ ni s]
Vanina 巴尼娜 [bā n n]
Vargas 巴尔加斯 [bā ěr jiā sī]
Vasconcelos 巴斯孔塞洛斯 [bā sī kǒng si lu sī]
Vsquez 巴斯克斯 [bā sī k sī]
Vassallo 巴萨略 [bā s l]
Vega 维加 [wi jiā]
Vegas 维加斯 [wi jiā sī]
Velasco 贝拉斯科 [bi lā sī kē]
Velsquez 贝拉斯克斯 [bi lā sī k sī]
Velilla 贝利利亚 [bi l l y]
Venancio 贝南西奥 [bi nn xī o]
Ventura 本图拉 [běn t lā]
Venustiano 贝努斯蒂亚诺 [bi nǔ sī d y nu]
Veremundo 贝雷孟多 [bi li mng duō]
Verena 贝雷纳 [bi li n]
Veronica 贝罗尼卡 [bi lu n kǎ]
Vicente 维森特 [wi sēn t]
Victor 维克托 [wi k tuō]
Vctor 维克托 [wi k tuō]
Victoria 维多利亚 [wi duō l y]
Victorino 维多里诺 [wi duō lǐ nu]
Vicua 比库尼亚 [bǐ k n y]
Vidal 比达尔 [bǐ d ěr]
Vidales 比达莱斯 [bǐ d li sī]
Videla 魏地拉 [wi d lā]
Villa 比利亚 [bǐ l y]
Villalobos 比利亚洛沃斯 [bǐ l y lu w sī]
Villareal 比利亚雷亚尔 [bǐ l y li y ěr]
Vincenzi 文森西 [wn sēn xī]
Violante 比奥兰特 [bǐ o ln t]
Virgilio 比尔希略 [bǐ ěr xī l]
Virginia 比希尼娅 [bǐ xī n y]
Virginia 比西尼娅 [bǐ xī n y]
Viriato 比里亚托 [bǐ lǐ y tuō]
Vitaliano 比塔利亚诺 [bǐ tǎ l y nu]
Viviana 比维亚娜 [bǐ wi y n]
Vizcaino 比斯凯诺 [bǐ sī kǎi nu]
Vladimiro 弗拉迪米罗 [f lā d mǐ lu]
Waldo 瓦尔多 [wǎ ěr duō]
Walter 沃尔特 [w ěr t]
Wlter 瓦尔特 [wǎ ěr t]
Wenceslao 文塞斯劳 [wn si sī lo]
Wenceslao 文策斯劳 [wn c sī lo]
William 威廉 [wēi lin]
William 威廉安姆 [wēi lin ān mǔ]
Wilson 威尔孙 [wēi ěr sūn]
Wilson 威尔逊 [wēi ěr xn]
Wolfgang 沃尔夫冈 [w ěr fū gāng]
Xenia 泽尼亚 [z n y]
Ximena 希梅纳 [xī mi n]
Ximena 西梅娜 [xī mi n]
Yaiza 雅伊萨 [yǎ yī s]
Yamila 亚米拉 [y mǐ lā]
Yanina 亚尼娜 [y n n]
Yez 亚涅斯 [y ni sī]
Yessica 耶斯卡 [yē sī kǎ]
Yinner 因内尔 [yīn ni ěr]
Yolanda 约兰达 [yuē ln d]
Young 云戈 [yn gē]
Yrama 伊拉马 [yī lā mǎ]
Yungue 荣格 [rng g]
Yuri 尤里 [yu lǐ]
Yvonne 伊伯内 [yī b ni]
Zacaras 萨卡里亚斯 [s kǎ lǐ y sī]
Zamora 萨莫拉 [s m lā]
Zapata 萨帕塔 [s p tǎ]
Zenaida 塞奈达 [si ni d]
Zenn 塞农 [si nng]
Zenn 芝诺 [zhī nu]
Zepeda 塞佩达 [si pi d]
Zoroastro 索罗亚斯特罗 [suǒ lu y sī t lu]
Zorrilla 索里利亚 [suǒ lǐ l y]
Zosa 索萨 [suǒ s]
Zsimo 索西莫 [suǒ xī m]
Zuloaga 苏洛亚加 [sū lu y jiā]